Felhasználási feltételek

 • 1. A Felhasználási Feltételek alapfogalmai

  • 1.1. A DIRTPARK adatai: Dirtpark Kft. 7300 Komló, Batthyány u. 1. által üzemeltetett terepmotorsport létesítmény (továbbiakban: Szolgáltató).
  • 1.2. REGISZTRÁLÓ: aki a Szolgáltató Internetes Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát. (továbbiakban: Regisztráló)
 • 2. A Regisztrálási feltételek célja, közzététele és hatálya

  • 2.1. A Szolgáltató az Internetes Szolgáltatás Feltételeit azért adta ki, hogy részletesen szabályozza a Szolgáltató Internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket.
  • 2.2. A Regisztrálási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Regisztráló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Ptk. idevonatkozó rendelkezései, valamint a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadók.
  • 2.3. A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról, és változtatásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevélben ad tájékoztatást. A Szolgáltató jelen szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételével lép hatályba. Ha a Regisztráló a Szolgáltató Internetes regisztrálási feltételeit továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A regisztrálási feltételek mindaddig hatályban maradnak, míg a Szolgáltató az Internetes regisztrálást biztosítja.
  • 2.4. A feltételek minden Regisztrálóval szemben érvényesek és hatályosak. Regisztráló a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul magára nézve kötelezően elismeri.
  • 2.5. A Szolgáltatás használatba vételének feltétele a regisztráció. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen.
  • 2.6. A vásárlás az interneten történő előzetes regisztráció után a helyszínen történik.
 • 3. Adatvédelem, adatbiztonság

  A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Regisztrálókról:

  • 3.1. A Regisztrálóról feltétlen szükséges adatokat:- a Regisztráló felhasználói neve - jelszava – elektronikus levelezési címe – neve – címe – születési ideje, - lakcíme – neme –megadja a Regisztráló.
  • 3.2. Választhatóan megadható adat megadásával a Regisztráló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatot, hírlevelet küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.
  • 3.3. A Regisztráló bármelyik megadott adatához a Regisztrálón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, nem hozza harmadik fél tudomására. A Regisztráló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.
  • 3.4. A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jó hírnév vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes regisztrálási szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem fele a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.

Jelen szerződéssel kapcsolatosan a Felek között felmerülő jogviták elbírálására a Felek kikötik – értékhatártól függően – Komlói Járási Bíróság illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával a Regisztráló kijelenti, hogy azokat elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el.