Házirend

A Dirtpark házirendje

A Dirtpark teljes területe magántulajdont képez és a DIRTPARK Kft. kezelésében áll, amelyet a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően hasznosít, óv, és gondoz. A pályahasználatból beszedett javak a DIRTPARK Kft. javát szolgálják és hozzájárulnak a pályák fejlesztéséhez, illetve a terepmotoros társadalom fejlődésének elősegítéséhez.

A házirend célja

A Dirtpark területén bármilyen célból tartózkodó természetes személyekre kiterjed, szabályozza a minimálisan elvárható viselkedési és magatartási normákat, valamint a Dirtpark területén végzett balesetmentes sportolás feltételeit meghatározza, kiemelt figyelmet fordít a természet védelmére, megörzésére.

Általános szabályok

 • A Dirtpark területén tartózkodni kizárólag nyitva tartási időben, kizárólag a kijelölt zónákban szabad. 18 éven aluli személyek kizárólag szülői felügyelet, vagy nagykorú felügyelete (szülői meghatalmazással) mellett tartózkodhatnak a Dirtpark területén.
 • A szülői meghatalmazást a Dirtpark vezetőségének kell leadni.
 • A Dirtpark területén tartózkodó személyek magukra kötelezőnek ismerik el jelen házirendet, és kötelesek a házirend előírásait maradéktalanul betartani.
 • A Dirtpark területén mindenki saját felelősségére tartózkodik. Az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, személyi sérülésekért a Dirtpark üzemeltetője nem vonható felelősségre. Az esetlegesen bekövetkezett anyagi és más egyéb kárért a Dirtpark üzemeltetője nem vállal felelősséget, a kár megtérítésére nem kötelezhető.
 • A Dirtpark területére bevitt magántulajdonért a tulajdonosa felel, a Dirtpark üzemeltetője nem vállal felelősséget!
 • A Dirtpark területén állatok kizárólag megkötve, pórázon, illetve kikötve tartózkodhatnak.
 • A Dirtpark területén tilos drogot, és egyéb más bódító tartamú szert fogyasztani vagy tartani.
 • A Dirtpark területén tilos alkoholos és drogos befolyásoltsággal bármiféle járművet vezetni. A Dirtpark vezetőségének jogában áll az alkoholos, illetve drogos befolyásoltságot ellenőrizni.
 • A Dirtpark területének egy része természet védett terület! A terület a Dirtpark által kijelölt részen helyezkedik el, az ott található homokfal megközelítése baleset és életveszélyes, melyet külön táblák jeleznek.
 • A Dirtpark területén tartózkodóknak mindenkor ügyelniük kell környezetük tisztaságára, hulladékot kizárólag a kihelyezett szemétgyűjtőkben helyezhetnek el.
 • A Dirtpark területén tüzet rakni csak az erre kijelölt helyeken, a Dirtpark vezetősége engedélyével lehet.
 • A Dirtpark területén készített hang, kép, videofelvételek a Dirtpark tulajdonát képezik. A Dirtpark területén tartózkodók a Dirtpark területére történő belépéssel tudomásul veszik, és hozzájárulását adják ahhoz, hogy a róluk készült hang, kép, videofelvételek a Dirtpark weblapján és egyéb reklámfelületén korlátlanul felhasználásra, közzétételre kerüljön.

Pályahasználatra vonatkozó szabályok

 • A pályákat a Dirtpark vezetősége nyitja meg és zárja be. Senki sem léphet be a pálya területére, amikor a pálya zárva tart.
 • A Dirtpark vezetőségének jogában áll bezárni a pályákat nem megfelelő, vagy veszélyes körülmények esetén.
 • A pályákat mindenki saját felelősségére, önszántából használja. A Dirtpark területén tartózkodók nem veszélyeztethetik más vendégek testi épségét, illetve mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a sporttársak tudásszintjét a sportolás során.
 • A pályák kizárólag az adott napra szóló napijeggyel használhatók, amely a pályát használó személy aláírt felelősségnyilatkozatával együtt érvényes.
 • Mindenki köteles a pályákat saját egyéni képességei szerint használni. A képességek helytelen felméréséből eredő balesetekért és károkért a Dirtpark üzemeltetője nem vállal felelősséget.
 • A Dirtpark területén sportolás céljából kizárólag a kijelölt pályák használhatók, más területen végzett sportcélú tevékenység TILOS! Szándékos pályaelhagyás szigorúan TILOS!
 • A pályák területén kötelező az alábbi védőeszközök viselete: bukósisak, motoros csizma.
 • A felsorolt védőeszközök viselését a Dirtpark vezetősége ellenőrzi.
 • A pályákat kizárólag az arra alkalmas sporteszközzel lehet használni.
 • A pályákon kizárólag a menetiránnyal megegyező irányban szabad közlekedni.
 • A pálya mellett elhelyezkedő szervíz út használata menetiránnyal szemben TILOS! Kivétel a baleset és meghibásodott jármű esete.
 • A pályákat csak a kijelölt úton szabad megközelíteni, a megengedett legnagyobb sebesség 10 km/h. A közlekedés során ügyelni kell mások testi épségére, betartva a KRESZ szabályait.
 • A balesetmentes sportolás érdekén a sporttevékenységet nem végző személyek csak a pályák szélétől számított 5 méterre tartózkodhatnak.
 • Üzemanyag tankolása csak a depó és szerviz zónában történhet a legnagyobb odafigyeléssel, környezet károsítása nélkül. Tankolni kizárólag erre alkalmas tartályból szabad.
 • A sporteszközök mosása és karbantartása csak a Dirtpark erre kijelölt részén lehet a környezet károsítása nélkül.
 • Minden személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkezése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Dirtpark vezetőségét.

A házirend megsértése

Jelen házirend előírásai ellen vétő személynek haladéktalanul el kell hagynia a Dirtpark területét, és nem térhet vissza addig, amíg a Dirtpark vezetősége ki nem vizsgálja az esetet, és engedélyt nem ad a belépésre.